ตำรวจภูธรจังหวัดนครสวรรค์
     

ประวัติความเป็นมา ตำรวจภูธรจังหวัดนครสวรรค์


      เดิม ตำรวจภูธรจังหวัดนครสวรรค์ มีโครงสร้างเป็น กองกำกับการตำรวจภูธรจังหวัดนครสวรรค์ ตั้งแต่ปี พ.ศ.2487  ครั้นต่อมาได้มีประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องกำหนดหน่วยงาน เขตอำนาจรับผิดชอบและพื้นที่ปกครองของหน่วยราชการกรมตำรวจ (ฉบับที่ 17) พ.ศ.2532 ออกตามความในพระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการกรมตำรวจ กระทรวงมหาดไทย (ฉบับที่ 15)  พ.ศ. 2532  มีการจัดตั้ง  ตำรวจภูธรจังหวัด และตำรวจภูธรจังหวัดเขต  จึงได้เปลี่ยนจาก กองกำกับการตำรวจภูธรจังหวัดนครสวรรค์  มาเป็น  ตำรวจภูธรจังหวัดนครสวรรค์ เขต 1   และ ตำรวจภูธรภูธรจังหวัดนครสวรรค์ เขต 2  ขึ้นตรงกับ กองบังคับการตำรวจภูธร 9  โดย ตำรวจภูธรจังหวัดนครสวรรค์ เขต 1   ตั้งอยู่ในเมืองนครสวรรค์ เป็นอาคารไม้สองชั้น ปัจจุบัน เป็นที่ตั้งของ หน่วยปฏิบัติการพิเศษ   และ ตำรวจภูธรจังหวัดนครสวรรค์ เขต 2  ตั้งอยู่ที่  อ.ท่าตะโก ปัจจุบัน เป็นที่ตั้งของ สภ.ท่าตะโก 
      ต่อมา ปี พ.ศ.2536  ได้มีพระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการกรมตำรวจ กระทรวงมหาดไทย (ฉบับที่ 22) พ.ศ.2536  ได้ยุบกองบัญชาการตำรวจภูธร  1 –4  . ยุบกองบังคับการตำรวจภูธร 1 –12   แล้วตั้งสำนักงานตำรวจภูธรภาค  1 – 9    ตำรวจภูธรจังหวัดนครสวรรค์ เขต 1 และ ตำรวจภูธรจังหวัดนครสวรรค์ เขต 2  จึงได้ยุบรวมกันอีกครั้ง และยกฐานะเป็น ตำรวจภู ธรจังหวัดนครสวรรค์  ต่อมา วันที่ 23 ม.ค. 2537  ได้มีการปรับปรุงตำแหน่งบริหารสำคัญๆ ทั้งในสวนของตำรวจภูธรภาค และ ตำรวจภูธรจังหวัด กล่าวคือ 
          1 เปลี่ยนชื่อหน่วยงาน ระดับภาค เป็น ตำรวจภูธรภาค 1 – 9
          2  เปลี่ยนผู้บังคับบัญชาจากเดิม ผู้ช่วยอธิบดีกรมตำรวจ (หัวหน้าตำรวจภาค) เป็น ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 1 – 9
          3 ปรับตำแหน่ง หน.ภ.จว. จากเดิมระดับ รอง ผบก.หน.ภ.จว.  เป็น ผบก.ภ.จว.  จึงถึงปัจจุบัน
และผู้ที่ดำรงตำแหน่งผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนครสวรรค์ คนแรก คือ  พล.ต.ต.ชนะ  นันทวิสัย    ดำรงตำแหน่งตั้งแต่   23 ม.ค. 2537 – 30 ก.ย. 2541

     
    รายนามผู้ดำรงตำแหน่ง  ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนครสวรรค์ 
1 พล.ต.ต.ชนะ  นันทวิสัย                ดำรงตำแหน่งตั้งแต่   23 ม.ค. 2537 – 30 ก.ย. 2541
2 พล.ต.ต.สุรพล  สังขกร                 ดำรงตำแหน่งตั้งแต่   2  ต.ค. 2541  – 2  ต.ค. 2543
3 พล.ต.ต.สัมฤทธิ์  ผ่องหิรัญ             ดำรงตำแหน่งตั้งแต่   2  ต.ค. 2543  – 30 ก.ย. 2544
4 พล.ต.ต.ธวัช  บุญเฟื่อง                 ดำรงตำแหน่งตั้งแต่   1  ต.ค. 2544  – 30 ก.ย. 2546
5 พล.ต.ต.สมบัติ  ระวังสำโรง            ดำรงตำแหน่งตั้งแต่   1  ต.ค. 2546  – 30 ก.ย. 2547
6 พล.ต.ต.สมพงษ์  คงเพชรศักดิ์        ดำรงตำแหน่งตั้งแต่   1  ต.ค. 2547  – 30 ก.ย. 2549
7 พล.ต.ต.ลิขิต  กลิ่นอวล                 ดำรงตำแหน่งตั้งแต่   1  ต.ค. 2549  – 6  ก.พ. 2551
8 พล.ต.ต.ชาญ  ชุณหวงศ์                ดำรงตำแหน่งตั้งแต่   7  ก.พ. 2551  – 30 ก.ย. 2553
9 พล.ต.ต.ชฎิล  พรหมไพบูลย์           ดำรงตำแหน่งตั้งแต่   1  พ.ย. 2553  – 28 ธ.ค. 2554
10 พล.ต.ต.ฉันทวิทย์  รามสูต           ดำรงตำแหน่งตั้งแต่   29 ธ.ค. 2554 – 30 ก.ย. 2555
11 พล.ต.ต.สืบก์ศักดิ์  ชวาลวิวัฒน์      ดำรงตำแหน่งตั้งแต่   1  ต.ค. 2555

 

 

 

 

ดูแผนที่ขนาดใหญ่ขึ้น